Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

GIZ-ის ლოგო

GIZ-ის ლოგო, © GIZ

13.03.2018 - სტატია

GIZ-ის კომპეტენციაში შედის ტექნიკური თანამშრომლობა, ე.ი. ქართველი პარტნიორებისთვის კონსულტაციისა და საგნობრივი დახმარების გაწევა. გერმანიის მთავრობის დავალებით GIZ-ი 1992 წლიდან საქართველოს ეხმარება სოციალური საბაზრო ეკონომიკის, სამართლებრივი სახელმწიფოსა და დემოკრატიის მშენებლობის პროცესში.

GIZ-ი, როგორც ფედერალური კომპანია, ეხმარება ფედერალურ მთავრობას საერთაშორისო თანამშრომლობის მიზნების მიღწევაში. იგი აქტიურად მუშაობს 130-ზე მეტ ქვეყანაში და 17 ათასზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს, რომელთა 70%-ს ადგილობრივი თანამშრომლები წარმოადგენენ. დამატებითი ინფორმაცია GIZ-ის შესახებ გერმანულ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ BMZ-ის ვებ-გვერდზე (გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო) და ინლისურ ენაზე თავად GIZ -ის ვებ-გვერდზე.


GIZ-ის პროექტები საქართველოში

განვითარების სფეროში გერმანიასა და საქართველოს შორის შეთანხმებული თანამშრომლობის სამი სფეროს ფარგლებში GIZ ამჟამად ახორციელებს შვიდ რეგიონალურ პროგრამას შემდეგი მიმართულებებით:


მთავარი თემა: ეკონომიკის მდგრადი განვითარება

სურათზე გამოსახულია ექსპორტის მხარდაჭერის სერვისის აბრა
კერძო სექტორის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში© GIZ

აზერბაიჯანმა, საქართველომ და სომხეთმა საბაზრო ეკონომიკური სტრუქტურული რეფორმების შედეგად დიდი წინსვლა განიცადეს კერძო სექტორისათვის საკანონმდებლო რეგულაციების გაუმჯობესების კუთხით. მაგრამ რადგან მაღალკვალიფიცირებული მუშახელის ნაკლებობა არსებობს, რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალის სრულად გამოყენება ვერ ხერხდება. ამიტომ GIZ-ი გერმანიის მთავრობის დავალებით კონსულტაციებს უწევს ეკონომიკისა და განათლების სამინისტროებს, რათა სამხრეთ კავკასიაში სპეციალისტთა მომზადებისთვის დუალური სისტემის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები განხორციელდეს. ასევე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს შეთანხმებული ეკონომიკური და საფინანსო პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება. GIZ-ის კონსულტაციების შედეგად უნდა გაუმჯობესდეს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ეკონომიკური განვითარების პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: ეკონომიკის მდგრადი განვითარება

ტერიტორიული კონფლიქტების შედეგად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 900 ათას ადამიანზე მეტი იქცა დევნილად. გარდა ამისა სომხეთში დაახლოებით 12000 სირიელი ლტოლვილი ცხოვრობს. მიუხედავად სამივე ქვეყნის მუდმივი ეკონომიკური აღმავლობისა, დევნილები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა განსაკუთრებით რთულ სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომაროებაში იმყოფებიან. აქედან გამომდინარე პროგრამის ღონისძიებების მიზანია პოლიტიკურ პარტნიორებთან თანამშრომლობით დევნილთა ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის გაზრდა. მოკლევადიანი ტრენინგები ან ფსიქოსოციალური ელემენტები განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯგუფს. ამ ღონიძიებებში აქტიურად არის ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობა, რათა თავიდან იყოს აცილებული დაძაბულობა (ე.წ. Do-no-harm-მიდგომა).

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: დემოკრატია, სამოქალაქო საზოგადოება, საჯარო ადმინისტრირება

სურათზე გამოსახულია სამართლიანობის სიმბოლო
სამართლისა და სასამართლო რეფორმების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში© GIZ

მიუხედავად გარკვეული წინსვლისა, ტრანფორმაციის პროცესები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სამართლისა და სასამათლოს სფეროებში ჯერ ისე არ არის განხორციელებული, რომ არსებობდეს სრული სამართლებრივი უსაფრთხოება. ამან კი შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს სახელმწიფოს მიმართ მოქალაქეთა ნდობაზე და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. სამხრეთ კავკასიაში სამართლისა და სასამართლოს რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის საშუალებით იმართება ქვეყნებს შორის დიალოგი სამრთლებრივი სახელმწიფოებრიობის საკითხებში და მყარდება კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მყოფი სამართლის სისტემა. GIZ თავის პარტნიორებს უწევს კონსულტაციას პროგრამის შემდეგ კომპონენტებში: დიალოგი სამრთლებრივი სახელმწიფოებრიობის საკითხებში, კანონმდებლობა, კანონთა იმპლემენტაცია და პოპულარიზაცია.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: დემოკრატია, სამოქალაქო საზოგადოება, საჯარო ადმინისტრირება

სურათზე გამოსახულია მამაკაცი, რომელიც კომპიუტერთან მჯდომ ქალს საბუთს აწვდის
ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება სამხრეთ კავკასიაში© GIZ

მოქალაქეებისთვის მუნიციპალიტეტები წარმოადგენენ იმ სივრცეებს, სადაც სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებების შედეგად უშუალო გამოცდილება მიიღება. ისინი წარმოადგენენ ასევე ეკონომიკური, სოციალური და დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელოვან ადგილს. მაგრამ სამხრეთ კავკასიაში კომუნალური თვითმმართველობა ჯერ კიდევ სუსტად არის განვითარებული. ამიტომ პროგრამის მიზანია, რომ  მუნიციპალიტეტებს შეეძლოთ კარგი მმართველობის პრონციპების შესაბამისად თავიანთი ამოცანების უკეთ განხორციელება. ამ მიზნისათვის გერმანული მხარე მხარს უჭერს ადგილობრივი ადმინისტრაციების მოდერნიზებას, მაგალითად მოქალაქეებისათვის საკონსულტაციო ოფისების მოწყობით, თანამედროვე კომპიუტერული სისტემების დანერგვით, შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის მართვისა და ადგილობრივი და რეგიონალური სტრატეგიული პროცესების მხარდაჭერით. ქალთა ჩართულობის გაძლიერება კომუნალურ პოლიტიკაში ხდება მენტორთა ქსელისა და სამივე ქვეყნის მომცველი კონფერენციების მეშვეობით. სამხრეთ კავკასიის ქალაქთა ქსელი იძლევა შესაძლებლობებს, რომ მოხდეს გამოცდილების გაცვლა სამხრეთ კავკასიისა და გერმანიის ქალაქების კომუნალური პოლიტიკის გამტარებლებს შორის. შემდეგ ეტაპზე ხდება კომუნალურ დონეზე მიღებული გამოცდილების და გამოვლენილი მოთხოვნილებების გათვალისწინება რეფორმების ეროვნულ პროცესებში. ამრიგად ყალიბდება პრაქტიკული და მოთხოვნილებებზე ორიენტირებული ჩარჩო პირობები კარგი ადგილობრივი მმართველობისათვის. აქტუალურ მაგალითს წარმოადგენს საქართველოში კომუნალურ დონეზე თანასწორობის საბჭოების შექმნა და ამ საკითხში რწმუნებულების ინსტიტუტის შემოღება.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: დემოკრატია, სამოქალაქო საზოგადოება და საჯარო მმართველობა

საკონფერენციო დარბაზში მიმდინარეობს ღონისძიება საჯარო ფინანსების მართვასთან დაკავშირებით
საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში© GIZ

საჯარო ფინანსური სექტორის და მმართველობის მოდერნიზება წარმოადგენს საქართველოსა და სომხეთის მთავრობების ერთ-ერთ უნმიშვნელოვანეს მიზანს. განვითარების სფეროში გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში გერმანული მხარე უწევს კონსულტაციებს ამ ორი ქვეყნის მთავარ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს - ფინანსთა სამინისტროს, საგადასახადო უწყებას, პარლამენტსა და კონტროლის პალატას. ცალკეული პარტნიორი ინსტიტუციების გამყარებასთან ერთად ყურადღება ექცევა ასევე ბიუჯეტის ციკლის ფარგლებში მიმდინარე ცვლილებებსა და მოქალაქეების ჩართულობას. კონსულტაციების თემებს წარმოადგენს შედეგებზე ორიენტირებული საბიუჯეტო პოლიტიკა, შიდა და გარე კონტროლის სისტემების გაძლიერება, საგადასახადო პოლიტიკისა და მმართველობის შემდგომი განვითარება, ასევე საპარლამენტო საფინანსო კონტროლის გაძლიერება.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: გარემო

სურათზე გამოსახულ პირებს ხელში უჭირავთ ხორბლის თავთავები
ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მენეჯმენტი სამხრეთ კავკასიაში© GIZ

ბიომრავალფეროვნება (სახეობების მრავალფეროვნება და ეკოსისტემები) სამხრეთ კავკასიაში გლობალური მნიშვნელობისაა, მაგრამ სახეობების მრავალფეროვნება და ეკოლოგიური სისტემების ფუნქციონალურობა საფრთხის ქვეშა დგას. ამჟამად არსებული სექტორული სტრატეგიები ბიომრავალფეროვნების მენეჯმენტისა და ეკოლოგიური სისტემების სერვისებთან (სარგებელი, რომელსაც ადამიანები ეკოსისტემებიდან იღებენ) დაკავშირებით ჯერ კიდევ ვერ უმკლავდებიან იმ გამოწვევებს, რომლებიც იქმნება სხვადასხვა ინტერესების არსებობის გამო (მაგ. ბუნების დაცვა, საწვავი შეშის მოთხოვნა, სოფლის მეურნეობა). გარდა ამისა არსებობს როგორც ამ სფეროს სხვადასხვა უწყებებსა და მოსახლეობის ჯგუფებს შორის თანხმობის, ასევე დაგეგმარებისა და გადაწყვეტილებების პროცესებისათვის აუცილებელი სოლიდური მონაცემთა ბაზის დეფიციტი. განვითარების სფეროში გერმანიის თანამშრომლობას ამის გაუმჯობესება სურს. ეროვნულ დონეზე მუშავდება სტრატეგიები და რეგულაციები და პილოტური ღონისძიებების ფარგლებში შესაბამისი ორგანიზაციები სწავლობენ ბიომრავალფეროვნებასა და ეკოლოგიური სისტემების სერვისებთან მდგრად მიდგომას. საგანმანათლებლო და სატრენინგო დაწესებულებების, ასევე გარემოს დაცვის ცენტრების გაძლიერებით ხდება ცოდნის გატანა მოსახლეობაში.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: გარემო

სურათზე გამოსახულია პეიზაჟი ვაშლოვანში
ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტი და ეკოლოგიური სისტემების სერვისების შენარჩუნება მდგრადი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიის სოფლის რეგიონებში© GIZ

სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში მიწის გამოყენების შესაბამისი დომინანტური სისტემები (ტყე საქართველოში, საძოვრები სომხეთში, სოფლის მეურნეობა აზერბაიჯანში) სულ უფრო მზარდ დეგრადაციას განიცდის. ამასთან ერთად საქართველოსა და სომხეთში არ არის უზრუნველყოფილი სოფლის მოსახლეობის ენერგომომარაგების უსაფრთხოება. სხვადასხვა დონეებზე არ არსებობს მონაცემები, რეგულაციები, პრაქტიკული გამოცდილება და კომპეტენციები ბუნებრივი რესურსების მდგრადი და ბიომრავალფეროვნებისათვის შესაბამისი გამოყენებისათვის. ამიტომ განვითარების სფეროში გერმანიის თანამშრომლობის ფარგლებში ტარდება კონსულტაციები ისეთ საკითხებში, როგორებიცაა სატყეო და აგრარული სექტორში მდგრადი და რესურსების დამზოგავი მოხმარების მეთოდების დანერგვა. გერმანული მხარე ასევე ხელს უწყობს გარემოსა და რესურსების დაცვის საკითხების ინტეგრაციას რეფორმების ეროვნულ პროცესებში, ასევე ეხმარება კომპეტენტურ ორგანიზაციებს. გარდა ამისა ხდება ქვეყნებს შორის სპეციალისტების გაცვლის ხელშეწყობა.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.


გვერდის დასაწყისში გადასვლა