Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

GIZ-ის ლოგო

GIZ-ის ლოგო, © GIZ

13.03.2018 - სტატია

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) შეიქმნა 2011 წლის იანვრის დასაწყისში სამი ორგანიზაციის - გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ), გერმანიის განვითარების სამსახურის (DED) და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ”საერთაშორისო გადამზადება და განვითარება” (InWEnt) - შერწყმის შედეგად. GIZ, როგორც ფედერალური ფირმა, ეხმარება ფედერალურ მთავრობას საერთაშორისო თანამშრომლობის მიზნების მიღწევაში. ამასთან, მას პირველ რიგში ეხება ტექნიკური თანამშრომლობა, მაგალითად ქართველი პარტნიორებისათვის კონსულტაციების გაწევა და ასევე შესაბამისი მცირე ტექნიკური აღჭურვილობის შეძენა. GIZ-ი აქტიურად მუშაობს 130-ზე მეტ ქვეყანაში. მისი ოფისები განლაგებულია ბონსა და ეშბორნში. GIZ-ს 17 ათასზე მეტი თანამშრომელი ჰყავს, მათ 70% წარმოადგენენ ადგილობრივი თანამშრომლები. დამატებითი ინფორმაცია GIZ-ის შესახებ გერმანულ ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ BMZ-ის ვებ-გვერდზე (გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო) და ინლისურ ენაზე თავად GIZ -ის ვებ-გვერდზე.


GIZ-ის პროექტები საქართველოში

გერმანიის ეკონომიკური თანამშრობლობისა და გავითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დავალებით GIZ 1992 წლიდან საქართველოს ეხმარება სოციალური საბაზრო ეკონომიკის, სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობისა და დემოკრატიის შექმნის ტრანსფორმაციის პროცესში. 2009 წელს განვითარების სფეროში გერმანიასა და საქართველოს შორის შეთანხმებული თანამშრომლობის სამი სფეროს ფარგლებში GIZ ამჟამად ახორციელებს ექვს რეგიონალურ პროგრამას შემდეგი მიმართულებებით:


მთავარი თემა: ეკონომიკის მდგრადი განვითარება

GIZ - Regionale Wirtschaftsförderung im Südkaukasus
GIZ - Regionale Wirtschaftsförderung im Südkaukasus© GIZ

აზერბაიჯანმა, საქართველომ და სომხეთმა საბაზრო ეკონომიკური სტრუქტურული რეფორმების შედეგად დიდი წინსვლა განიცადეს კერძო სექტორისათვის საკანონმდებლო რეგულაციების გაუმჯობესების კუთხით. ეს პოზიტიური წინსვლა ასახულია მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ ანგარიშებშიც (Doing Business). ეს ქვეყნები რეიტინგში ჩამოთვლილი ქვეყნების სიაში სტაბილურად პირველ მესამედში ხვდებიან. მაგრამ ის შესაძლებლობები და შანსები, რომლებსაც ეს რეიტინგი იძლევა, ჯერ არ არის საკმარისად გამოყენებული. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საგარეო ვაჭრობის, ინვესტიციების და სპეციალისტების მომზადების ჯერ კიდევ დიდი პოტენციალი არსებობს. ასევე ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს შეთანხმებული ეკონომიკური და საფინანსო პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება. GIZ-ის კონსულტაციების შედეგად უნდა გაუმჯობესდეს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ეკონომიკური განვითარების პროცესების დაგეგმვა და განხორციელება.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: დემოკრატია, სამოქალაქო საზოგადოება, საჯარო ადმინისტრირება

GIZ - Rechts- und Justizreformberatung im Südkaukasus
GIZ - Rechts- und Justizreformberatung im Südkaukasus© GIZ

მიუხედავად გარკვეული წინსვლისა, ტრანფორმაციის პროცესები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სამართლისა და სასამათლოს სფეროებში ჯერ ისე არ არის განხორციელებული, რომ არსებობდეს სრული სამართლებრივი უსაფრთხოება. ამან კი შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს სახელმწიფოს მიმართ მოქალაქეთა ნდობაზე და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე. სამხრეთ კავკასიაში სამართლისა და სასამართლოს რეფორმების მხარდაჭერის* პროგრამის საშუალებით უნდა გაიმართოს ქვეყნებს შორის დიალოგი სამრთლებრივი სახელმწიფოებრიობის საკითხებში და სამივე სახელმწიფოში უნდა გამყარდეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მყოფი სამართლის სისტემა. GIZ თავის პარტნიორებს უწევს კონსულტაციას პროგრამის შემდეგ კომპონენტებში: დიალოგი სამრთლებრივი სახელმწიფოებრიობის საკითხებში, კანონმდებლობა, კანონთა იმპლემენტაცია და პოპულარიზაცია.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: დემოკრატია, სამოქალაქო საზოგადოება, საჯარო ადმინისტრირება

GIZ - Kommunalentwicklung im Südkaukasus
GIZ - Kommunalentwicklung im Südkaukasus© GIZ

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებმა აზერბაიჯანმა, საქართველომ და სომხეთმა ადგილობრივი თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის ხელმოწერით აიღეს ვალდებულება, გააძლიერონ ადგილობრივი თვითმმართველობები და დემოკრატია და ამისათვის შექმნან საჭირო სამართლებრივი და ინსტიტუციონალური პირობები. სამივე ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმმართველობები ჯერ ისევ სუსტია და მუნიციპალიტეტები ჯერჯერობით საკმარისად ვერ უმკლავდებიან ეფექტური ადგილობრივი მმართველობის ისეთ პრინციპებს, როგორებიცაა გამჭვირვალობა, მოქლაქეებზე ორიენტირებულება, მოქალაქეთა ჩართულობა და ანგარიშგება. პროგრამა ითვალისწინებს თანამშრომლობას სახელმწიფო და სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ეროვნულ დონეზე საპილოტო რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებში და ასევე თანამშრომლობას სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის ორგანიზაციათა ქსელთან. GIZ უწევს მათ კონსულტაციას ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობების განვითარების ეროვნული ჩარჩო პირობების საკითხებში. პროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერება და ეფექტური ადგილობრივი მმართველობა სამხრეთ კავკასიაში.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: გარემო და ენერგეტიკა

GIZ - Nachhaltige Bewirtschaftung der Biodiversität im Südkaukasus
GIZ - Nachhaltige Bewirtschaftung der Biodiversität im Südkaukasus© GIZ

ბიომრავალფეროვნებას სამხრეთ კავკასიაში გლობალური მნიშვნელობა გააჩნია. სულ უფრო მეტ სახეობასა და ეკოსისტემის ფუნქციონალობას ემუქრება საფრთხე. ძალიან დიდია ზეწოლა ბუნებრივი რესურსების გამოყენებაზე. ტყეების გაკაფვა და ხის არალეგალური ჭრა, ზედმეტად ბევრი საქონელი, არასწორი პრაქტიკა სოფლის მეურნეობაში და უკონტროლო ნადირობა იწვევს სოციალური და ეკონომიკური საცხოვრებელი გარემოს დეგრადაციასა და განადგურებას და ბიომრავალფეროვნების დაკარგვას. სამხრეთ კავკასიაში ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვის პროგრამამ წვლილი უნდა შეიტანოს სახელმწიფოს, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების მხრიდან ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვის კონცეფციის უკეთეს განხორციელებაში. GIZ-ის კონსტულტაციათა პრიორიტეტია ბიომრავალფეროვნების მდგრადი მართვის ჩარჩო პირობების შექმნა. პროგრამის ფარგლებში ხდება გარემოსთან დაკავშირებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების გაუმჯობესების სტრატეგიებისა და ინსტრუმენტების შემუშავების მხარდაჭერა. წინა პლანზე წამოწეულია აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის მთავრობებში მენეჯმენტისა და დარგის კომპეტენციის განვითარება.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

მთავარი თემა: გარემო და ენერგეტიკა

GIZ - Integrierter Erosionsschutz in Gebirgslagen im Südkaukasus
GIZ - Integrierter Erosionsschutz in Gebirgslagen im Südkaukasus© GIZ

კავკასიის მთიან რეგიონებში დასახლებები და სოფლები იმ ადგილებში გაჩნდა, სადაც ტყე გარკვეულ როლს თამაშობდა ზვავების, მეწყერებისა და მსგავსი ეროზიული მოვლენებისგან დასაცავად. მთის ტყეების საძოვრებად გადაქცევა და შეშისათვის ხეების მოჭრა ბიომრავალფეროვნების დეგრადაციას იწვევს. ეს კი მთის მოსახლეობისათვის სასიცოცხლო პრობლემად იქცა. სამხრეთ კავკასიაში მთიანი რეგიონების ეროზიებისაგან ინტეგრირებული დაცვის პროგრამამ წვლილი უნდა შეიტანოს იმაში, რომ ეროზიების ინტეგრირებული დაცვის კონცეფცია გათვალისწინებული იყოს ქვეყნის იმ საკანონმდებლო ნორმებში, რომლებიც ეხება მიწის მდგრად გამოყენებასა და ბიომრავალფეროვნების დაცვას. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტების საჭიროებათა და ეკოსისტემის მოთხოვნათა შესაბამისობაში მოყვანას. საპილოტო რეგიონებში ხდება ეროზიებისა და საძოვრების მდგომარეობის აღწერა და რუკაზე გადატანა, რათა ამის საფუძველზე შემუშავდეს ეროზიისგან დაცვის შესაბამისი ღონისძიებები. ეროზიებისგან ინტეგრირებული დაცვის ღონისძიებებს მიეკუთვნება მცირე ტყეების მიზნობრივი გაშენება, ადგილობრივი სატყეო მეურნეობა, ეროზიებისგან დაცვის საინჟინრო-ბიოლოგიური ღონისძიებები, საძოვრების მდგრადი მართვა. ეს ღონისძიებები სამივე ქვეყანაში განსხვავებული მიდგომით ხორციელდება.


მთავარი თემა: დემოკრატია, სამოქალაქო საზოგადოება და საჯარო ადმინისტრირება

GIZ - Management öffentlicher Finanzen im Südkaukasus
GIZ - Management öffentlicher Finanzen im Südkaukasus© GIZ

საჯარო ფინანსური სექტორისა და ადმინისტრირების მოდერნიზება საქართველოსა და სომხეთის მთავრობების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანია. მიუხედავად მნიშვნელოვანი წინსვლებისა, მაგალითად გადასახადების ამოღებისა და კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, ორივე ქვეყანა დამატებითი გამოწვევების წინაშე დგას. პროგრამა ითვალისწინებს საბიუჯეტო სექტორის სამი მთავარი მოთამაშის, ფინანსთა სამინისტროს, პარლამენტისა და კონტროლის პალატის კონსულტირებას ორივე ქვეყანაში. პროგრამის პირველი ფაზის მთავარი თემაა ბიუჯეტის მართვისა და ფინანსური კონტროლის რეფორმა. პროგრამა ითვალისწინებს კონსულტაციებს ბიუჯეტის შედეგზე ორიენტირებული მართვის, შიდა კონტროლის სისტემის გაძლიერების, გარე ფინანსური კონტროლის გაძლიერებისა და საპარლამენტო კონტროლის საკითხებში.

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ GIZ-ის ინტერნეტ გვერდზე.

გვერდის დასაწყისში გადასვლა